Servicevoorwaarden

Laatst herzien op 1 augustus 2023

Welkom bij SendhalGPT. ("SendhalGPT", "het bedrijf", "wij" of "ons"). Uw gebruik van deze website (de "Site"), de diensten en inhoud beschikbaar op de Site, en de API (de "Diensten") zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden"). Door gebruik te maken van onze Services of de Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en gebruik te maken van onze Services in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle bestelformulieren en beleidsregels die hierin door middel van verwijzing zijn opgenomen (gezamenlijk de "Overeenkomst"). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF BEZOEK DE SITE NIET. We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wanneer we dat doen, zullen we de datum "laatst bijgewerkt" die hierboven wordt weergegeven, aanpassen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te bekijken en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. De dan geldende versie van deze Voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Je gaat ermee akkoord dat je door gebruik te blijven maken van de Services deze herziene Voorwaarden accepteert.

Wij behouden ons het exclusieve recht voor om de Services en de API, zoals hieronder gedefinieerd, of enige functionaliteit van de Site op elk gewenst moment met of zonder kennisgeving aan te passen of stop te zetten.

De Site-eigenaar zelf of via haar gelieerde ondernemingen (met inbegrip van SendhalGPT,) zal de Diensten leveren, en u kunt toegang krijgen tot en gebruik maken van de Diensten, in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als u de Diensten bestelt via een online registratiepagina, bestelformulier, bestelbon of vergelijkbaar document met een andere titel (elk een "Bestelformulier"), kan het Bestelformulier aanvullende voorwaarden en informatie bevatten met betrekking tot de Diensten die u bestelt.

1. SITEGEBRUIKERS
Als bezoeker of gebruiker van de Site die geen account heeft aangemaakt ("Sitegebruiker"), kunt u rondkijken op de openbare gedeelten van de Site en toegang krijgen tot en gebruikmaken van alle openbaar beschikbare inhoud, functies en functionaliteit op de Site. U mag echter geen gebruik maken van de Services. Om de Services te gebruiken, moet u een account aanmaken. Tenzij anders bepaald in de wet van de staat Israël, is SendhalGPT niet aansprakelijk voor het gebruik van de site door de gebruiker van de site, die op eigen risico van de gebruiker.

2. UW VERKLARINGEN
Door deze Voorwaarden te accepteren, bevestigt u uitdrukkelijk dat u wettelijk bevoegd en meerderjarig bent om deze Voorwaarden te accepteren, dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u hebt bevestigd dat uw gebruik van de Services is toegestaan onder de wetten van uw land. U stemt ermee in te voldoen aan alle regels en wetten (lokaal, regionaal, staats-, federaal of anderszins, en in alle rechtsgebieden die op u en uw klanten van toepassing zijn) met betrekking tot aanvaardbare inhoud en gebruikersgedrag op internet. U stemt ermee in te voldoen aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot obscene en onfatsoenlijke inhoud en communicatie en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de overdracht van technische gegevens. SendhalGPT is niet aansprakelijk als uw gebruik van de Diensten niet voldoet aan de wetten van uw land. U verklaart en garandeert verder dat alle informatie die u aan SendhalGPT verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten accuraat, correct en up-to-date is.

3. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN
Op voorwaarde dat je deze Voorwaarden naleeft, verlenen we je hierbij een beperkte, herroepbare, wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Services en de Site uitsluitend voor persoonlijk gebruik te gebruiken en niet voor wederverkoop of distributie. U gaat ermee akkoord de Site en Services alleen als volgt te gebruiken: (1) als u een gebruiker van een onderwijsinstelling bent, alleen in integratie met uw leermanagementsysteem, en om toegang te krijgen tot gegevens of andere informatie die via een dergelijke integratie aan u beschikbaar wordt gesteld, deze te kopiëren en te wijzigen; (2) als u een gebruiker bent van de API, uitsluitend in integratie met uw systeem via de API, om de API in sublicentie te geven en om toegang te krijgen tot de gegevens of andere informatie die via de API aan u beschikbaar wordt gesteld en deze te kopiëren en te wijzigen en (3) als u een andere gebruiker bent, uitsluitend in overeenstemming met het Bestelformulier, deze Voorwaarden en het SendhalGPT Privacybeleid. Met uitzondering van deze aan u verleende licentie, behouden wij en onze licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, met inbegrip van alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. De Diensten worden beschermd door toepasselijke intellectuele eigendomswetten, inclusief internationale verdragen.

4. REGISTRATIE EN ACCOUNT
4.1 Account. Voor toegang tot en gebruik van de Services op de Site moet u een online registratieproces op de Site voltooien en een account aanmaken (hierna een "Account" genoemd). Om een account aan te maken, moet u juiste en nauwkeurige informatie verstrekken. Als uw informatie op enig moment verandert, moet u uw account bijwerken om deze wijzigingen weer te geven. Alle Accounts worden beheerst door deze Voorwaarden tussen u en SendhalGPT, en door de account exploitant Auth0.com, die uw gegevens host in Europa. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw Account gegevens (met inbegrip van registratiegegevens, gegevens verzameld op de site, en alle andere gegevens die kunnen worden gekoppeld aan uw Account), en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten in verband met uw Account.

4.2 Melden van misbruik. U stemt ermee in SendhalGPT onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig ongeautoriseerd gebruik van uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw Account via de technische ondersteuningspagina op https://stendhalgpt.fr/contact SendhalGPT kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade voortvloeiend uit enig ongeautoriseerd gebruik van uw Account.

5. GEBRUIK VAN DIENSTEN

5.1 Algemeen gebruik. U stemt ermee in de Services niet te gebruiken om: (i) inhoud te uploaden, plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; (ii) minderjarigen op enigerlei wijze te schaden; (iii) u voordoen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een SendhalGPT vertegenwoordiger, of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen; (iv) headers vervalsen of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de Diensten wordt verzonden te verhullen; (v) Content uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken waarvan u niet het recht hebt deze beschikbaar te maken onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relaties (zoals inside-informatie, eigendoms- en vertrouwelijke informatie die u hebt vernomen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten); (vi) Content uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij; (vii) Content uploaden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar maken die betrekking heeft op de verkoop of levering van illegale goederen of diensten; (viii) de Services of servers of netwerken die zijn verbonden met de Services verstoren of onderbreken, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de Services; (ix) opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet overtreden, met inbegrip van maar niet beperkt tot voorschriften uitgevaardigd door de U. S. Securities and Exchange Commission, de U. S. Securities and Exchange Commission, de U. S. Securities and Exchange Commission en de Verenigde Staten.S. Securities and Exchange Commission, regels van nationale of andere effectenbeurzen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of NASDAQ, en alle voorschriften die kracht van wet hebben; (x) een andere persoon of entiteit te "stalken" of anderszins lastig te vallen; of (xi) persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan in verband met verboden gedrag en/of activiteiten zoals uiteengezet in de voorgaande paragrafen.

5.2 Gebruik van de API. Indien u de API gebruikt, stemt u ermee in dat u niet: (i) de API te gebruiken op een wijze die de Diensten zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of die het gebruik en genot van de Diensten door een andere partij belemmert; (ii) de API te gebruiken voor toegang tot, kopiëren, overdragen, transcoderen of hercoderen van SendhalGPT content op een wijze die inbreuk maakt op SendhalGPT's intellectuele eigendomsrechten ; (iii) de API te gebruiken voor het kopiëren, opslaan, wijzigen, voorbereiden van afgeleide werken gebaseerd op, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren van SendhalGPT's content; of (iv) de API te gebruiken voor het creëren van een concurrerend product of dienst voor SendhalGPT.

6. GEBRUIKERSINHOUD
6.1 Verantwoordelijkheid van de gebruiker. U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die u uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar maakt via de Diensten (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). SendhalGPT heeft geen controle over Gebruikersinhoud en geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Diensten blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. In geen geval zal SendhalGPT op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor Gebruikersinhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Diensten.

6.2 Licentie op Gebruikersinhoud. Door het indienen, publiceren of weergeven van Gebruikersinhoud op of via de Diensten, verleent u SendhalGPT een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om te gebruiken, reproduceren, distribueren, afgeleide werken voor te bereiden, dergelijke Gebruikersinhoud weer te geven en uit te voeren in verband met de Diensten en de activiteiten van SendhalGPT (en haar opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief, zonder beperking, voor de promotie en herdistributie van alle of een deel van de Diensten (en afgeleide werken) in welke vorm en medium dan ook.

7. BEËINDIGING
7.1 Beëindiging door SendhalGPT. SendhalGPT kan uw toegang tot alle of een deel van de Diensten beëindigen op elk gewenst moment, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze Overeenkomst of uw SendhalGPT account (indien u er een heeft) wenst te beëindigen, kunt u simpelweg stoppen met het gebruik van de Diensten. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, zullen ook na beëindiging van kracht blijven, inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen met betrekking tot eigendom, garantie disclaimers, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

7.2 Beëindiging door de gebruiker. U kunt uw Account op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar support@sendhalgpt.com. Houd er rekening mee dat beëindiging van je Account kan resulteren in de vernietiging van alle informatie gekoppeld aan je Account, die mogelijk niet meer hersteld kan worden. Sendhal

GPT is niet aansprakelijk voor het verlies van deze gegevens.

8. COMPENSATIE
U gaat ermee akkoord SendhalGPT, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim, eis, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, als gevolg van uw gebruik van de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Overeenkomst, uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij, of enige Gebruikersinhoud die u plaatst of deelt op of via de Services.

9. UITSLUITING VAN GARANTIES
9.1 De diensten worden geleverd op een "as is" en "as available" basis. SendhalGPT wijst uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

9.2 SendhalGPT garandeert niet dat (i) de Diensten aan uw specifieke eisen zullen voldoen, (ii) de Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen via de Diensten aan uw verwachtingen zal voldoen, en (v) eventuele fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
10.1 U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat SendhalGPT niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als SendhalGPT is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: (i) het gebruik of onvermogen om de Diensten te gebruiken; (ii) de kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten als gevolg van goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten ontvangen of transacties aangegaan via of van de Diensten; (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (iv) de verklaringen of gedrag van derden op de Diensten; of (v) elke andere zaak met betrekking tot de Diensten.

11. ALGEMENE BEPALINGEN
11.1 Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en SendhalGPT en is van toepassing op uw gebruik van de Diensten en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en SendhalGPT (inclusief, zonder beperking, alle voorgaande versies van deze Overeenkomst).

11.2 Op deze Overeenkomst en de relatie tussen u en SendhalGPT is de wetgeving van de staat Californië van toepassing, ongeacht de bepalingen ten aanzien van conflicterende wetgeving. U en SendhalGPT komen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken gevestigd in Santa Clara County, Californië.

11.3 Indien SendhalGPT enig recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of afdwingt, betekent dit niet dat SendhalGPT afstand doet van een dergelijk recht of bepaling.

11.4 Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechter ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechter dient te trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling tot uitdrukking komen, en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.

11.5 U stemt ermee in dat ongeacht enige wet of statuut die het tegendeel bepaalt, enige claim of rechtsvordering voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Services of deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of rechtsvordering is ontstaan, anders wordt deze voor altijd uitgesloten.

11.6 De titels van paragrafen in deze Overeenkomst dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

12. VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE
Als u vragen hebt over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen via contact@sendhalgpt.fr.

13. Cookies
De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk door uw browser op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en die nodig zijn voor het gebruik van de site stendhalgpt.fr. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om iemand te identificeren. Een cookie bevat een unieke, willekeurig gegenereerde en dus anonieme identifier. Sommige cookies vervallen aan het einde van het bezoek van de Gebruiker, andere blijven.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de website stendhalgpt.fr te verbeteren.

Door op de site te surfen, aanvaardt de gebruiker ze.

De Gebruiker moet echter zijn toestemming geven voor het gebruik van bepaalde cookies.

Bij gebrek aan acceptatie wordt de gebruiker geïnformeerd dat bepaalde functies of pagina's kunnen worden geweigerd.

De Gebruiker kan deze cookies deactiveren via de parameters die in zijn navigatiesoftware verschijnen.

14. Aansprakelijkheid
De bronnen van de informatie die op de site stendhalgpt.fr wordt verspreid, zijn betrouwbaar, maar de site garandeert niet dat deze vrij is van fouten, fouten of weglatingen.

De verstrekte informatie wordt gepresenteerd voor informatieve en algemene doeleinden zonder contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site stendhalgpt.fr niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijziging van de administratieve en wettelijke bepalingen na publicatie. Evenzo kan de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik en de interpretatie van de informatie op deze site.

De site stendhalgpt.fr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele virussen die de computer of computerapparatuur van de internetgebruiker zouden kunnen infecteren na gebruik, toegang of download van deze site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde partij.

15. Hypertextkoppelingen
Op de site kunnen hyperlinks aanwezig zijn. De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij door op deze links te klikken de site stendhalgpt.fr verlaat. Deze laatste heeft geen controle over de webpagina's waarnaar deze links leiden en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

16. gegevensverzameling
De site is vrijgesteld van aangifte bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) voor zover deze geen gegevens over gebruikers verzamelt.

Alle gegevens die worden verstrekt bij het gebruik van de gratis toegangstoepassing StendhalGPT vallen onder het vertrouwelijkheidsbeleid van streamllit.io, maar geen van de gegevens die op dit platform worden verstrekt, worden verzameld door StendhalGPT of zelfs maar opgeslagen door StendhalGPT op platforms van derden. Evenzo worden gegevens die worden verstrekt op de Service, app.stendhalgpt.fr, niet opgeslagen en verwijderd na het verversen van de pagina.

nl_NLNederlands