PRIVACYBELEID

Definities

De Uitgever: De natuurlijke of rechtspersoon die de online openbare communicatiedienst publiceert.
De Site: Alle sites, internetpagina's en online diensten aangeboden door de Uitgever.
De Gebruiker: De persoon die de Site en de diensten gebruikt.
StendhalGPT: Alle applicaties toegankelijk en aangeboden op stendhalgpt.fr

PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE OVER DE GEBRUIKER KUNNEN VERZAMELEN
Informatie die u ons geeft: Wij verzamelen alle informatie die u ons geeft ("Persoonlijke informatie"):

In de registratie- en configuratiesecties van de Site verzamelen we uw gebruikersnaam en e-mailadres.
Wanneer content die u uploadt persoonlijke informatie bevat, of wanneer u persoonlijke informatie invoert in berichten of opmerkingen op de Service, zullen wij deze informatie verzamelen voor accountverificatiedoeleinden. Persoonlijke informatie in inhoud die u indient, is alleen zichtbaar voor een andere gebruiker als het dezelfde of vergelijkbare inhoud is als inhoud die een andere gebruiker heeft ingediend.
Wanneer u opmerkingen achterlaat of ondersteuning vraagt, verzamelen we alle informatie in uw opmerkingen of ondersteuningsverzoek.
Wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt via een van de e-mailadressen of telefoonnummers op de Site, verzamelen we alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt in verband met die communicatie.
Deze informatie (gebruikersnaam en e-mailadres) wordt beheerd door de serviceprovider Auth0.com en wordt alleen in Europa gehost.

1- Aard van de verzamelde gegevens
Als onderdeel van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens over zijn Gebruikers verzamelen:
 Eenvoudige verbindingsgegevens voor Google Analytics & Jetpack-services (IP-adressen, gebeurtenislogboeken, enz.)

 Gegevens verstrekt door de gebruiker op StendhalGPT-applicaties, tijdens elk gebruik daarvan.

2- Openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan derden

De gegevens die worden verzameld voor de diensten van Google Analytics & Jetpack worden buiten haar diensten niet aan derden meegedeeld.
De gegevens verstrekt door de gebruiker van het gebruik ervan verwijst naar het privacybeleid van Streamlit.io, https://streamlit.io/privacy-policy .
De gegevens die worden verstrekt tijdens een betaling aan de StendhalGPT+-service worden verzameld door Stripe en beheerd door deze externe service, uw bankgegevens worden niet meegedeeld en we slaan uw verbindingsgegevens die tijdens het abonnement zijn verstrekt niet op.

Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat het openbaar kan worden gemaakt op grond van een wet, verordening of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit.

3- Voorafgaande informatie voor de mededeling van
Voorafgaande informatie en mogelijkheid tot opt-out voor en na de fusie / overname. In het geval dat wij deelnemen aan een fusie, overname of enige andere vorm van vermogensoverdracht, verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen en u te informeren voordat deze worden overgedragen of onderworpen aan nieuwe vertrouwelijkheidsregels.

4- Gegevensaggregatie
Aggregatie met niet-persoonlijke gegevens
We kunnen geaggregeerde informatie publiceren, openbaar maken en gebruiken (informatie met betrekking tot al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën van Gebruikers die we zodanig combineren dat een individuele Gebruiker niet langer kan worden geïdentificeerd of genoemd) en informatie die niet-persoonlijke informatie is voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotie- en advertentiedoeleinden en andere zakelijke doeleinden.
Samenvoeging met persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn op de sociale accounts van de Gebruiker. Als u uw account koppelt aan een account van een andere dienst om cross-mailings te doen, kan die dienst ons uw profielinformatie, verbindingsinformatie en alle andere informatie waarvan u de openbaarmaking hebt geautoriseerd, aan ons doorgeven. We kunnen informatie verzamelen over al onze andere Gebruikers, groepen, accounts, persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn over de Gebruiker.

Alle gegevens die worden verstrekt bij het gebruik van StendhalGPT verwijzen naar de gebruiksvoorwaarden van Streamlit.io voor gratis consultdiensten, https://streamlit.io/terms-of-use, maar worden niet verzameld door StendhalGPT, op dezelfde manier is het gebruik puur anoniem, op diensten die een account vereisen, en verbindingsgegevens worden gehost in Europa door de dienst Auth0.com.

5- Verzameling van identiteitsgegevens
Gratis consultatie
Voor raadpleging van de Site is geen registratie of voorafgaande identificatie vereist. Dit kan zonder dat u persoonlijke gegevens over u meedeelt (naam, voornaam, adres, enz.). Voor de eenvoudige raadpleging van de Site registreren wij geen persoonsgegevens.

Wanneer je je abonneert op StendhalGPT+, worden je gegevens verwerkt door het betalingsplatform Stripe, en alle gegevens die op de formulieren worden verstrekt, worden op dit platform opgeslagen en niet verwerkt, behalve je e-mailadres wanneer je verbinding maakt met de service. Hetzelfde geldt voor je verbindingsgegevens (e-mailadres, wachtwoord), die worden bewaard en beheerd op en door auth0.com en alleen opgeslagen in Europa.

7- Geolocatie
Geolocatie ten behoeve van het leveren van de dienst
We verzamelen en verwerken uw geolocatiegegevens om u onze diensten te kunnen leveren. Het is mogelijk dat we gebruik moeten maken van persoonsgegevens om uw geografische positie in realtime te bepalen. In overeenstemming met uw recht van verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u op elk moment de mogelijkheid om de functies met betrekking tot geolocatie te deactiveren. We gebruiken je geolocatiegegevens voor ci-services, Google Analytics en Jetpack.

Geolocatie voor oversteekdoeleinden
We kunnen uw geolocatiegegevens verzamelen en verwerken met onze partners. We streven ernaar de gebruikte gegevens te anonimiseren. In overeenstemming met uw recht van verzet voorzien door wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft u op elk moment de mogelijkheid om de functies met betrekking tot geolocatie te deactiveren.

8- Verzameling van terminalgegevens
Verzamelen van profileringsgegevens en technische gegevens ten behoeve van het leveren van de dienst
Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld door de Site. Deze informatie omvat uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal, enz. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het leveren van diensten. Verzameling van technische gegevens voor reclame, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en geregistreerd door de Site voor statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons om uw ervaring op onze site te personaliseren en continu te verbeteren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) die aan technische gegevens kunnen worden toegevoegd.

9- Koekjes
Bewaartermijn cookies
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale bewaartermijn voor cookies maximaal 13 maanden na hun eerste storting in de terminal van de gebruiker, evenals de geldigheidsduur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet bij elk bezoek verlengd. De toestemming van de Gebruiker moet daarom aan het einde van deze periode worden hernieuwd.
Cookie doel
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de gebruiker geleverde diensten te optimaliseren, van de verwerking van informatie over de toegangsfrequentie, de personalisatie van de pagina's, evenals de uitgevoerde bewerkingen en de geraadpleegde informatie.
U wordt geïnformeerd dat de uitgever waarschijnlijk cookies op uw terminal zal plaatsen. De cookie registreert informatie met betrekking tot navigatie op de dienst (de pagina's die u hebt geraadpleegd, de datum en tijd van de raadpleging, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken.

10- Bewaring van technische gegevens
Houdbaarheid van technische gegevens
Technische gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

11- Bewaartermijnen en anonimisering van persoonlijke gegevens
We bewaren geen persoonlijke gegevens buiten je verbindingstijd en je verbindingsinformatie met de service voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. 

Gegevensverwijdering na accountverwijdering

Middelen voor het opschonen van gegevens worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat ze effectief worden verwijderd zodra de bewaar- of archiveringsperiode die nodig is voor het bereiken van de vastgestelde of opgelegde doeleinden, is bereikt. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, heeft u ook een recht op verwijdering van uw gegevens dat u op elk moment kunt uitoefenen door contact op te nemen met de 'Editor.

Verwijdering van gegevens na 3 jaar inactiviteit 
Als u zich om veiligheidsredenen gedurende een periode van drie jaar niet op de Site heeft geauthenticeerd, ontvangt u een e-mail waarin u wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk verbinding te maken, anders worden uw gegevens uit onze databanken verwijderd.

12- Account verwijderen
On-demand accountverwijdering
De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn account op elk moment te verwijderen, door een eenvoudig verzoek aan de redacteur OF indien nodig via het menu Accountverwijdering dat aanwezig is in de accountparameters.
Verwijdering van het account in geval van schending van het privacybeleid 
In geval van schending van een of meer bepalingen van het privacybeleid of enig ander document dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen, behoudt de uitgever zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing en naar eigen goeddunken uw gebruik van en toegang tot de services te beëindigen of te beperken, uw account en alle sites.

13- Aanwijzingen in het geval van een door de Uitgever ontdekte inbreuk op de beveiliging
Gebruikersinformatie in het geval van een inbreuk op de beveiliging
Wij verbinden ons ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is aangepast aan de risico's van onbedoelde, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van persoonlijke gegevens over u. In het geval dat we ons bewust worden van onwettige toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of van ongeoorloofde toegang die leidt tot het realiseren van de hierboven geïdentificeerde risico's, verbinden we ons ertoe om:

U zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het incident;
Onderzoek naar de oorzaken van het incident en u daarvan op de hoogte stellen;
Binnen redelijke grenzen de nodige maatregelen nemen om de negatieve gevolgen en schade die uit het voornoemde incident kan voortvloeien, te verminderen.
Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen de in het bovenstaande punt gedefinieerde verbintenissen met betrekking tot de kennisgeving in geval van een inbreuk op de beveiliging worden gelijkgesteld met een erkenning van schuld of aansprakelijkheid voor het optreden van het incident in kwestie.

14- Overdracht van persoonsgegevens naar het buitenland
Geen overdracht buiten de Europese Unie
De Uitgever verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van zijn Gebruikers niet buiten de Europese Unie over te dragen.

https://www.cnil.fr/fr/la-protection-des-donnees-dans-le-monde

15- Wijziging van het privacybeleid
In geval van wijziging van dit vertrouwelijkheidsbeleid, verbintenis om het niveau van vertrouwelijkheid niet substantieel te verlagen zonder de voorafgaande informatie van de betrokken personen. Wij verbinden ons ertoe u te informeren in geval van een substantiële wijziging van dit privacybeleid en het niveau van vertrouwelijkheid van uw gegevens niet substantieel te verlagen zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming te verkrijgen.

16- Toepasselijk recht en beroepsprocedures Arbitrageclausule

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat elk geschil dat kan ontstaan als gevolg van dit privacybeleid, in het bijzonder de interpretatie of uitvoering ervan, zal worden onderworpen aan een arbitrageprocedure die onderworpen is aan de regels van het in onderling overleg gekozen arbitrageplatform, waaraan u zich zonder meer zal houden. reservering.

17- Overdraagbaarheid van gegevens
Overdraagbaarheid van gegevens
De Uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om op eenvoudig verzoek alle gegevens over u terug te krijgen. De Gebruiker krijgt zo een betere controle over zijn gegevens en behoudt de mogelijkheid om deze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.

18 - VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS

Wij begrijpen dat de gegevens die u naar StendhalGPT stuurt vertrouwelijk zijn en behandelen deze ook als zodanig. Behalve zoals anders bepaald in deze Verklaring, zullen we de gegevens die je ons stuurt nooit met iemand anders delen, behalve zoals vereist door de wet. De toegang is beperkt tot leden van het team dat je uitnodigt en tot bepaalde leden van het personeel van StendhalGPT om ondersteuning te bieden en de service te ontwikkelen.

19 - VEILIGHEID
We volgen de toepasselijke industrienormen om de informatie in ons bezit te beschermen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Daartoe gebruiken we redelijke beveiligingsmaatregelen die voldoen aan de normen van de internetindustrie, waaronder versleuteling en andere beveiligingen. We hebben strikte privacy- en vertrouwelijkheidsmaatregelen genomen om misbruik van of ongeautoriseerde toegang tot de informatie die je ons hebt verstrekt tegen te gaan. Ondanks het bovenstaande bestaat het risico van onbevoegde toegang tot onze database. In dit geval zijn wij, zolang wij redelijke veiligheidsmaatregelen hebben genomen, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een dergelijke onbevoegde toegang of voor de overdracht van informatie aan een derde partij als gevolg van een dergelijke toegang.

20 - RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN EN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE LATEN VERWIJDEREN
De toepasselijke wetgeving kan u aanvullende rechten geven, zoals het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, deze te laten verwijderen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Voor meer informatie of om een verzoek in te dienen, kunt u contact opnemen met contact@stendhalgpt.fr.

nl_NLNederlands